Skip Navigation Links
Trang chủ
Giới thiệu
Thi đua khen thưởng
  
RailLI: Báo cáo Lao động - Thu nhập >>
logo
Đây là chương trình giúp thống kê số liệu báo cáo về Lao động - Thu nhập trong TCTy ĐSVN. Để sử dụng chương trình, bạn cần có tài khoản. Để đăng ký tài khoản, bạn hãy gọi điện hoặc mail cho người quản trị chương trình.
RailDM-Báo cáo giao ban >>
logo
Chương trình quản lý các báo cáo giao ban của TCT ĐSVN
Lịch công tác tuần của LĐ ĐSVN >>
logo
Chương trình lịch công tác tuần của LĐ ĐSVN
Báo cáo nhanh vận tải >>
logo
Đây là chương trình thống kê, tổng hợp Báo cáo nhanh sản lượng Vận tải đường sắt. Để sử dụng chương trình bạn cũng cần có tài khoản đăng nhập. Hãy liên hệ với người quản trị để biết thêm chi tiết
RailDM-Thông tin cổ phần hóa >>
logo
Chương trình quản lý các tài liệu về thông tin cổ phần hóa của TCT ĐSVN
Tài liệu Hội đồng thành viên ĐSVN >>
logo

Chương trình quản lý tài liệu Hội đồng thành viên ĐSVN

Báo cáo ĐMTX >>
logo
Đây là chương trình thống kê báo cáo về các chỉ tiêu kỹ thuật về đầu máy toa xe. Để sử dụng chương trình bạn cần tài khoản đăng nhập. Hãy liên hệ với người quản trị để biết thêm chi tiết.
RailDM-An toàn giao thông >>
logo
Chương trình quản lý các tài liệu liên quan đến lĩnh vực an toàn giao thông đường sắt
Tài liệu chia sẻ >>
logo

Nơi download các tài liệu, biểu mẫu dùng chung

RailDM20: Văn bản mới >>
logo
Chương trình quản lý văn bản mới của TCTy